Quantcast
{{ m.text }}
{{ $wrPageMessage.singleMessage.text }}
טוען...

תקנון


תקנון האתר

1.                 תנאים כלליים

1.1.            כל פעולה כלשהי באתר זה כפופה להוראות תקנון זה (להלן: "התקנון").

1.3.            מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המונח "פעולה" בתקנון זה משמעותו כל הצעת רכישה, רישום לרכישה, רכישה, רישום כלשהו, פרסום, כתיבת "Talkback", פרסום תגובה, הבעת דעה וכיוצ"ב עניינים הדורשים פעולה אקטיבית מעבר לקריאת המפורסם באתר זה.

1.4.            כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו שקרא בעיון את פרטי התקנון וכי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין האתר לבין המשתמשים בו. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.

1.5.            רק האמור בתקנון יחייב את האתר ואת החברה. מקום בו קיימת סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון לבין האמור באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה: "המקור-האחר"), יגבר האמור בתקנון, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכר תקנון זה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי - כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות החברה ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החברה ו/או האתר.

1.6.            תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה יחולו על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.

1.7.            החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת על-פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך ומחוייבות למסור על כך הודעה מראש.

2.                 מטרת אתר האינטרנט

2.1.            אתר אינטרנט זה (בתקנון זה: "האתר") הינו אתר המספק שירות מקוון אינטראקטיבי המופעל על ידי החברה ברשת האינטרנט ("אינטרנט"), ומיועד ליתן במה לספקים (להלן: "הספקים")  להציע את מוצריהם ו/או שירותיהם (להלן: "המוצרים" ו/או "השירותים"), ולאפשר למשתמשים לרכוש את המוצרים/השירותים המוצעים על ידי הספק באמצעות האתר.

2.2.            כל עסקה במוצרים הנה עסקה ישירה בין המשתמש לספקים, ואין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו על ידי הספקים משום המלצה ו/או חוות דעת בקשר למוצר ו/או השירות ו/או הכדאיות ברכישתם.

3.                 מי יכול להשתמש באתר וסמכותה של החברה למנוע שימוש באתר

3.1.            כל אזרח ישראלי, בגיל 18 ומעלה, שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית, רשאי להשתמש באתר.

3.2.            על אף האמור לעיל, ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה רשאית היא שלא לאפשר לאדם ו/או לקבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. למען הסר ספק מניעת השימוש באתר לא תעשה על סמך הפלייה על בסיס דת ו/או גזע ו/או מין.

4.                 אופן ביצוע רכישה באתר

4.1.            תהליך הקניה החברתית יתחיל בהקלקה באמצעות העכבר על לשונית ה-"קנה", אשר תוביל לטופס מילוי פרטים אישיים של המשתמש, לרבות פרטי כרטיס אשראי, ואישור קריאת והסכמה לאמור בתקנון זה. בסיום הפעולה המתוארת בסעיף זה, תשלח למשתמש הודעה בדוא"ל המאשרת את השלמת  הרישום לעסקה.

4.2.            כדי שמכירה של מוצר ו/או שירות שהוצע על ידי הספקים באמצעות האתר תצא לפועל (להלן: "העסקה"), על מספר המשתמשים שהביעו את רצונם לבצע את העסקה, כאמור בסעיף 4.1 לעיל, להיות שווה או גבוה מהכמות המינימאלית שנקבעה על ידי הספק וצויינה בפרטי העסקה ובתנאי שהדבר יעשה בטווח הזמנים שנקבע בהצעת הספק.

4.3.            בחלוף המועד שנקבע בהצעת הספק לסגירת העסקה, ובכפוף לקיום כמות מינימום של משתמשים שביקשו לרכוש את המוצר, כאמור לעיל, תשלח לכל משתמש הודעה בדוא"ל על חיוב כרטיס האשראי שלו בגין העסקה, בצירוף קישור לשובר אשר יקנה למשתמש את הזכות לפנות לספק בלבד, לשם מימוש העסקה (להלן: "השובר") ובצירוף חשבונית מס כדין.

4.4.            אספקת המוצרים ו/או השירותים תיעשה ישירות על-ידי הספק, בהתאם לפרטים המפורטים בשובר, אלא אם הוסכם אחרת ישירות בין הספק למשתמש.

4.5.            כמות המוצרים המוצעת למכירה אינה קבועה ויכולה להשתנות מעסקה לעסקה, וללא חובת הנמקה של החברה ו/או הספק. במקרה בו כמות המוצרים מוגבלת, תתבצע הרכישה על ידי המשתמשים על בסיס כל הקודם זוכה ועד לגמר המלאי.

5.                 מחירים

5.1.            החברה ו/או הספקים אינם מתחייבים שהמחירים של המוצרים או השירותים המפורסמים באתר על ידי הספקים יהיו המחירים הזולים ביותר למוצרים אלה בשוק.

5.2.            למעט אם צויין אחרת במפורש המחירים המפורסמים באתר כוללים מס ערך מוסף.

6.                 שתף ותרוויח

6.1.            כל גולש אשר נרשם לאתר יוכל לשתף גולשים אחרים דרך כל אמצעי השיתוף הקיימים ברשת על ידי כך שיקבל לינק ייחודי משלו אשר אותו יוכל לשתף עם חבריו.

6.2.            בגין כל חבר אותו שיתף המשתמש שירכוש שובר באתר באתר ייצבר לזכות המשתף נקודה , ובתנאי שהדילים שנרכשו משיתוף החברים אינם דילים השייכים ל YouTogether אשר מעניקים לרוכש מתנה עבור הפקדה לקניות באתר. 

6.3.            במידה והמשתף צבר נקודות ואכן שיתף דילים ברשתות החברתיות והחברה אישרה כי השיתוף והרכישות עקב השיתוף מקורם משיתוף הדילים יוכל להמיר המשתף את הנקודות למתנות בהתאם למתנות המתעדכנות בעמוד זה http://www.youtoo.co.il/members/sharing

6.4.            החברה רשאית לבטל את שיטת התגמול "שתף ותרוויח" בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

6.5.            הגולש מצהיר, מבין ומסכים לכך שלחברה יש את הזכות הבלעדית להחליט לגבי אופן הזכאות לחלוקת המתנות והאם מגיע תגמול כלשהו למשתמש ששיתף  או לאו.

7.                 שוברים

7.1.            שובר יזכה את האוחז בו בזכות לקבל מהספק את המוצר/השירות אך ורק בכפוף להצגת תעודה מזהה ובכפוף לכך שפרטי האוחז בשובר זהים לפרטים שהוזנו באתר בעת הרכישה.

7.2.            שובר אינו ניתן להעברה ו/או להענקה, להוציא שובר "מתנה", וזאת על פי התנאים המפורטים ב"שובר המתנה".

7.3.            שוברים אינם כוללים תשלום תשר (Tip).

7.4.            לא ניתן יהיה לעשות שימוש כלשהו, או לקבל החזר כספי כלשהו, במקרה של שובר שפג תוקפו בהתאם לפרטים הרשומים על גבי השובר ו/או באתר.

                  במקרים בהם לא צויין תוקף על גבי השובר - לא ניתן יהיה לממש את השובר מעבר ל- 60 יום מיום הרכישה.

7.5.            שובר ימומוש באופן מלא ולא ניתן להמיר שובר בכסף מזומן או אשראי.

8.                 ביטול עסקאות שבוצעו ו/או פרסומות ועסקאות שהוצעו באתר

8.1.            משתמש רשאי לבטל עסקה אותה ביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו וכפי שיעודכנו מעת לעת.

8.2.            בכל מקרה על הודעת הביטול להיעשות במסמך בכתב באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת: info@youtoo.co.il  ו/או פנייה ישירה למוקד הטלפוני אשר פרטיו מופיעים באתר ובלבד שהמשתמש טרם מימש את השובר שקיבל במסגרת העסקה.ביטול רכישת הדיל יעשה.

8.3.            במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את חיוב כרטיס האשראי של המשתמש, הרכישה של אותו משתמש שכרטיס החיוב שלו לא כובד תהיה בטלה ומבוטלת מאותו הרגע ובאופן מיידי.

8.4.            החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הצעה שפורסמה באתר, מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, אף אם המשתמש כבר קיבל הודעה על אישור העסקה. בוטלה ההצעה בהתאם לסעיף זה, יוחזרו למשתמש כל התשלומים שכבר שולמו (ללא הפרשי ריבית ו/או הצמדה).  

9.                 סודיות ופרטיות

9.1.            על המשתמש למסור את כל הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה באתר לטובת השלמת עסקת המכירה. אי מסירתכל הפרטים הנדרשים עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה.

9.2.            החברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים והספקים אולם היות ומדובר בסביבת אינטרנט שבה אין אפשרות לאבטחת מידע מוחלטת, הרי שכל המזין פרטים באתר עושה זאת על אחריותו בלבד ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר עקב זליגת מידע לידי צדדים שלישיים.

9.3.            החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ"ב בין אם ישירים ובין אם עקיפים שנגרמו, ככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים ו/או דליפת מידע לגבי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.

9.4.            משתמש שיגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות ספציפי, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו לספק הרלוונטי, לצורך בירור תלונתו. אין באמור משום התחייבות של האתר או החברה לטפל בתלונות באופן כלשהו או בכלל.

9.5.  מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי משתמש, הן באמצעות רישום מלא לאתר והן באמצעות רישום חלקי לדיוור בלבד מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני מהחברה, ומכל מותגיה ואו אתריה לרבות דואר אלקטרוני שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982 וכפי שיעודכן מעת לעת. המשתמש רשאי להודיע לחברה בכל עת על רצונו להסיר את כתובת הדוא"ל שלו מרשימת הדיוור של החברה, ע"י שליחת הודעה ל: info@youtoo.co.il.

9.6.            האתר והחברה יהיו רשאים להשתמש במידע של המשתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש יסרב לקבל cookies.

9.7   לאחר הקניה יופיע בעמוד הראשי תחת "נרכשו לאחרונה" פרטי הרכישה ובהם תמונה של מה נקנה וכמות הפריטים שנקנו, שם פרטי ואזור    מגורים. למשל : נקנה לפני 45 דקות  ע"י שולה ל מירושלים.

10.              אחריות

10.1.         החברה ו/או האתר אינם צד להתקשרות שתעשה בין הספקים למשתמשים באמצעות האתר.

10.2.         החברה ו/או האתר אינם אחראים לאיכות וטיב המוצרים, זמני האספקה, הפרטים שפורסמו באתר לגבי המוצרים, התאמה בין המוצרים שסופקו לתמונות המוצרים שפורסמו באתר, המפרט הטכני, אמינות המוצרים, התאמת המוצרים לצרכי המשתמשים, השירות של הספקים לרבות רמת השירות, קביעת המחירים, תיקונים, בלאי, זהות היצרנים של המוצרים וכיוצ"ב עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, למוצרים ו/או למפרסמים.

10.3.         תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד, כפי שנמסרו לאתר על ידי הספקים, לצרכי פרסום באתר.

10.4.         החברה רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם.

10.5.         החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים באופן ישיר ו/או עקיף לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, ככל שנגרמו, למשתמש, ספק ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע) ו/או הספקים.

10.6.         מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים באופן כלשהו לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.

10.7.         מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או תחזוקת האתר, הצעות של משתמשים לא יוגשו או יתעדכנו. המשתמשים באתר מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ"ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.

10.8.         המשתמשים והספקים אחראים כלפי האתר, החברה, משתמשים אחרים וספקים אחרים בכל מעשה או מחדל בהתאם להוראות הדין.

 

11.              זכויות יוצרים וסימני מסחר

11.1.         אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת, תוכן האתר, התוכנות מהן בנוי האתר ובסיס הנתונים הכלול באתר, באתרים אחרים או פרסומים אחרים ובכל מדיה, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו- Automated Data Mining Tools.

11.2.         כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה הבלעדי של החברה או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה - אסורה בהחלט.

11.3.         כל המפר הוראות אלה גורם להפרת זכות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני אחרות ויהא חשוף ללהליכים משפטיים לרבות תביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

11.4.         אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.

11.5.         החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.

11.6.         אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי להבהיר למשתמשים האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

12.              הדין החל ומקום השיפוט

12.1.         הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.

12.2.         בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

13.              חומרים שיווקיים

13.1.   בהצטרפותי ושימושי באתר אני מאשר לחברה לשלוח לי חומרים שיווקיים ופרסומיים לרבות את מבצעי הדיל היומי וזאת באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלי ובאמצעות הודעות SMS בהתאם לפרטים שמסרתי בעת הרישום לשירות.

13.2. מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי משתמש, הן באמצעות רישום מלא לאתר והן באמצעות רישום חלקי לדיוור בלבד מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני מהחברה ואו מסרונים ב SMS, ומכל מותגיה ואו חברות הבנות שלה ו/או כל אתריה לרבות דואר אלקטרוני שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982 וכפי שיעודכן מעת לעת. המשתמש רשאי להודיע לחברה בכל עת על רצונו להסיר את כתובת הדוא"ל שלו מרשימת הדיוור של החברה ואו את מס הטלפון הנייד שלו, ע"י שליחת הודעה ל: info@youtoo.co.il

13.3 . המשתמש מסכים ומאשר כי המידע שמסר או שימסור למפעילי האתר לצורך הפנייה ליצירת קשר עימו, נמסר מרצונו ובהסכמתו. ידוע לו כי המידע יוחזק במאגר/י מידע אצל מפעילי האתר ו/או אצל גופים מטעמם. מפעילי האתר יהיו רשאים להשתמש במידע שנמסר, יימסר ו/או ייאסף, לצורך הקשר עם המשתמש, לצורך שיפור השירותים ו/או לצורך כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע על-ידי מפעילי האתר בעצמם או בשיתוף פעולה עם אחרים, לרבות במסגרת דיוור ישיר. כמו כן, יהיו רשאים מפעילי האתר לעשות במידע גם עיבוד סטטיסטי ו/או טיוב ו/או פילוח ו/או ניתוח. מפעילי האתר יהיו רשאים להעביר את המידע לצדדים שלישיים אחרים , אשר יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהן, אולם רק לאותן מטרות שלהן החברה רשאית להשתמש.

13.4.  ידוע לי כי בכל עת אוכל לבקש שלא לקבל חומרים שיווקיים ופרסומיים. כדי לא לקבל את המייל היומי יש לפנות בדוא"ל לכתובת info@youtoo.co.il